Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2016

redheadlady
5635 b31b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianvm nvm
redheadlady
0135 e83f 500
Reposted fromoll oll viakostkaczekolady kostkaczekolady
redheadlady

Czasy i związki się zmieniają. Nie zmienia się tylko to, że jeśli nie dajesz kobiecie zdecydowania, siły, uczuć i poczucia, że jest ważna i seksowna, to nigdy z nią nie będziesz, a jeśli przestaniesz jej to dawać, to kiedyś w końcu ją stracisz.


http://volantification.pl/2015/04/07/spoleczne-zapotrzebowanie-na-zlych-facetow
redheadlady
Jeśli pozwolisz jej odejść, jesteś kompletnie pierdolnięty.
— James Frey
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianothingwrong nothingwrong
redheadlady
redheadlady
6396 8c41 500
Reposted fromlyapics lyapics vianothingwrong nothingwrong
redheadlady
6545 85a8 500
Reposted fromhydeaway hydeaway vianothingwrong nothingwrong
redheadlady
9617 08ac 500
Reposted fromoll oll vianothingwrong nothingwrong
redheadlady
Reposted frombluuu bluuu vianothingwrong nothingwrong
redheadlady
9286 13f8
Reposted fromDjana Djana vianothingwrong nothingwrong
redheadlady
8493 d3f5
redheadlady
redheadlady
3560 056b
Reposted fromlovemystery lovemystery vianothingwrong nothingwrong

November 20 2016

redheadlady
3074 da5c
Reposted fromdimer dimer viaMrrruk Mrrruk
redheadlady
Reposted fromfungi fungi viaAmericanlover Americanlover
redheadlady
redheadlady
Reposted frombluuu bluuu viaAmericanlover Americanlover
redheadlady
5167 1264
Reposted fromjagger jagger viaMrrruk Mrrruk
redheadlady
Reposted frombluuu bluuu viacats cats
redheadlady
Reposted frompjoter pjoter viaExfeletes Exfeletes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl