Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2016

redheadlady
7464 5ef9
redheadlady
redheadlady
8534 aec4
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viaMrrruk Mrrruk
redheadlady
4010 7846
Reposted fromwolley wolley viaMrrruk Mrrruk
redheadlady
0375 e2ff 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMrrruk Mrrruk
redheadlady
7239 e292 500
Reposted fromrudagu rudagu viaMrrruk Mrrruk
redheadlady
redheadlady
redheadlady
5027 5f03 500
Dworzec Główny
Reposted fromdanzig danzig viaratmani ratmani
redheadlady
redheadlady
0457 9bc2 500
Reposted fromcontroversial controversial
redheadlady
9562 d32c 500
mrożek

September 03 2016

redheadlady
5447 e9b0 500
Reposted fromrol rol viaever ever
redheadlady
Reposted frompjoter pjoter viaorelh orelh
redheadlady
7753 2ad1 500
Reposted fromvounsky vounsky viaMsCaptain MsCaptain
redheadlady
8528 c7d7
Reposted fromdusix dusix viawishyouwerehere wishyouwerehere
redheadlady
redheadlady
Właściwie to nie jestem zła na Ciebie. Tylko na siebie. Na siebie, bo ja, naiwna kretynka, nieucząca się na błędach, uwierzyłam, że będzie inaczej...  Wszyscy ludzie, którzy byli dla mnie ważni, oszukali mnie i zostawili, więc dlaczego Ty miałbyś być wyjątkiem?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl